Regulamin

Regulamin serwisu internetowego „Zaores – Zaopatrzenie restauracji”  działającego pod adresem zaores.pl, prowadzonym przez Robson Robert Król z siedzibą w Warszawie, ul. Bełdan 11/109. NIP: 7621323832.

Słownik:

Strona – serwis internetowy działający pod adresem zaores.pl, prezentujący ofertę firmy Robson Robert Król.

Konto Klienta – dane Klienta służące do sporządzania listy produktów, ułatwiające uzyskanie dokładnej wyceny przez przedstawiciela handlowego i realizację ewentualnego zamówienia

Firma – Robson Robert Król

I. Informacje organizacyjne

 1. Strona zawiera prezentację asortymentu firmy, a także prowadzi sprzedaż towarów, także realizowaną na odległość, podmiotom gospodarczym. Podstawą realizacji zamówienia jest wizyta w biurze, bądź kontakt telefoniczny, bądź kontakt pod adresem e-mailowym, bądź sporządzenie zamówienia poprzez konto klienta.
 2. Informacje na temat produktów firma zamieszcza na stronie. Produkty prezentowane na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

II. Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać w godzinach pracy biura, za wyjątkiem zamówień sporządzanych przez internet. Przez złożenie zamówienia przez internet należy rozumieć założenia konta klienta wypełnienie i wysłanie formularza zapytania o towar w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do poprawnego wypełnienia formularza zamówienia. Zamówienia są przyjmowane również: – poprzez maila poczta@zaores.pl – telefon 512 471 267 Infolinia jest czynna: poniedziałek – piątek w godz.: 8:30-16:30 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 15:00.
 1. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
 2. W sytuacji, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców) i brak jest możliwości realizacji zamówienia firma ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku firma zastrzega sobie prawo do zrealizowania niepełnego zamówienia bez informowania klienta.
 3. W sytuacji niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 4. Do każdego zamówienia jest możliwość wystawienia faktury VAT zgodnie z dyspozycją klienta przekazaną w zamówieniu.

III Dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy. Jest on zawsze ustalany indywidualnie.
  Produkty dostarczają  kierowcy Sklepu. Towary można też odbierać osobiście w siedzibie firmy.

Przewidywany czas realizacji zamówienia:

 • Warszawa: 1 dzień roboczy
 • Miasta Rzeczypospolitej Polskiej ( z wyłączeniem Warszawy): 1-2 dni robocze
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy bądź złożeniem zamówienia „na ostatnią chwilę”.
 2. Firma dokłada wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą.
 3. Podczas rejestracji konta klienta na stronie, Zamawiający podaje adres dostawy, który może być zmieniany w zakładce „Moje konto”

V.Strona

 1. Aby skorzystać ze Strony niezbędne jest:
  – dostęp do sieci internetowej,
  – przeglądarka internetowa,
  – włączona obsługa plików cookies,
  – aktywne konto e-mail.
 2. Firma podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości strony, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić  Firmy za pośrednictwem e-maila: poczta@zaores.pl. Firma niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania strony.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do konta klienta w celu jego usprawnienia działania strony, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym zarejestrowanych klientów.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za:
  – zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich;
  – niekompatybilność Strony z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Użytkownika lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet;
  – trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Stroną.
 5. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronie są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji Towaru i mogą znacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku.
 6. Wszelkie treści umieszczone na stronie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

VI. Umowa i reklamacje

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem a firmą.  W momencie dokonania przez klienta płatności za zamówiony towar, a w przypadku płatności przy odbiorze w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia. (Potwierdzeniem zawarcia umowy jest e-mail bądź telefon od firmy potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli klient nie zakwestionuje potwierdzenia umowa zostaje zawarta.)
 2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności naszego kierowcy lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego.
 3. Reklamacje należy przesyłać mailowo na adres: poczta@zaores.pl lub telefonicznie pod numerem +48 512 471 268 w godzinach 8:30 – 16:30 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 9.00 – 15.00 w soboty.
 4. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.
 5. Niekompletność zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia zamówienia.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 

Podstawą dokonania reklamacji produktu spożywczego jest zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru z umową telefonicznie, drogą e-mailową bądź przez Sklep.
Co do zasady zawiadomienie o niezgodności towaru z umową powinno zostać złożone przed upływem terminu przydatności do spożycia.
W przypadku towarów oryginalnie zapakowanych, posiadających widoczną datę przydatności do spożycia jest to ograniczenie bezwzględne.  
Wniesienie reklamacji po upływie terminu przydatności do spożycia jest niemożliwe.  
Termin, w którym konsumenci mają prawo do złożenia reklamacji artykułu spożywczego określony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej
z 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (DzU z 2003 r. nr 31, poz. 258). Zgodnie z nim konsumentowi przysługuje krótki – trzy dniowy termin na zgłoszenie sprzedawcy niezgodności towaru z umową.
Jako przykład niezgodności wskazać można: zjełczałe masło, spleśniały ser, zgniłe pomidory bądź zwietrzałą herbatę. Wskazany termin może być liczony w różny sposób.
W przypadku produktów pakowanych (paczkowanych) przysługują nam trzy dni od dnia otwarcia opakowania. Pozostałe towary spożywcze (nieposiadające oryginalnego opakowania) możemy reklamować jedynie w ciągu trzech dni od daty sprzedaży/ otrzymania artykułu. Przekroczenie terminów sprawia, że roszczenia stają się bezzasadne.

VII. Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazane przez klienta są przetwarzane przez Administratora danych firmy. Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta.
 2. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 3. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  – Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  – Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)  – rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką Faktury VAT.
 3. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży w Sklepie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 czerwca 2019 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.